دسته : php آموزش

در زیر نمونه کد اتصال به دیتابیس odbc آورده شده است که می توانید آنرا کاستومایز نمایید. Its syntax is:int ...

برای بستن کانکشن اتصال در دیتابیس odbc نمونه کد زیر را الگو برداری کنید. Its syntax is: void odbc_close (int ...

در زیر نمونه کد Php جهت واکشی اطلاعات از طریق mysql آورده شده است . <?php ... $query = "SELECT ...

نمونه کد php زیر برای دریافت دیتا از mysql توسط mysqli می باشد . <?php $mysqli = new mysqli("127.0.0.1", "root","", ...

در زیر یک نمونه کد پارامتر الزام آور به زبان php در mysqli آورده شده است . <?php $mysqli = ...

توسط کد زیر می توانید یک پروسه چند کوئری توسط Mysqli تعریف نمایید. <?php $mysqli = new mysqli("localhost", "username", "password","mydatabase", ...

<?php $dbh = dba_open('users.db','c','gdbm') or die($php_errormsg); if ($exists = dba_exists($_POST, $dbh)) { $serialized_data = dba_fetch($_POST, $dbh) or die($php_errormsg); $data = ...

<?php $data_file = '/tmp/users.db'; $total_length = 0; if (! ($dbh = dba_open($data_file,'r','gdbm'))) { die("Can't open database $data_file"); } $k = ...

در کد زیر پس از اتصال به دیتابیس آرایه های مد نظر از دیتابیس استخراج شده و نمایش داده می ...

در این نمونه کد شما می توانید به اتصال به یک دیتابیس از طریق یوزر و پسورد دیتابیس ، لیست ...