نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

نام دسته : php » آموزش

نمونه کد اتصال به دیتابیس odbc

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر نمونه کد اتصال به دیتابیس odbc آورده شده است که می توانید آنرا کاستومایز نمایید. Its syntax is:int odbc_connect (string data_source, string username, string password ) There are four possible values for the optional parameter cursor_type: SQL_CUR_USE_IF_NEEDED ...

بستن اتصال در دیتابیس odbc

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

برای بستن کانکشن اتصال در دیتابیس odbc نمونه کد زیر را الگو برداری کنید. Its syntax is: void odbc_close (int connection_id) <? $connect = @odbc_connect("myAccessDB", "user", "secret") or die("Could not connect to ODBC database!"); print "Currently connected to ODBC database!"; ...

نمونه کد واکشی ( fetch ) اطلاعات از mysql

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر نمونه کد Php جهت واکشی اطلاعات از طریق mysql آورده شده است . <?php ... $query = "SELECT productid, name, price FROM product ORDER BY name"; $result = $mysqli->query($query); while ($row = $result->fetch_object()) { $name = $row->name; $productid ...

استفاده از mysqli برای گرفتن اطلاعات از Mysql

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

نمونه کد php زیر برای دریافت دیتا از mysql توسط mysqli می باشد . <?php $mysqli = new mysqli("127.0.0.1", "root","", "mydatabase"); $query = "SELECT productid, name, price, description FROM product ORDER BY productid"; $stmt = $mysqli->prepare($query); $stmt->execute(); $stmt->bind_result($productid, $name, $price, ...

پارامتر الزام آور در mysqli

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در زیر یک نمونه کد پارامتر الزام آور به زبان php در mysqli آورده شده است . <?php $mysqli = mysqli_connect("hostname", "user", "pass", "database"); if(mysqli_connect_errno()) { die("Could not connect: ".mysqli_connect_error()); } /* CREATE TABLE books(name VARCHAR(255), isbn VARCHAR(10), price FLOAT) ...

نمونه کد پروسه چند کوئری بوسیله mysqli

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

توسط کد زیر می توانید یک پروسه چند کوئری توسط Mysqli تعریف نمایید. <?php $mysqli = new mysqli("localhost", "username", "password","mydatabase", 3306); $queries = "SELECT * FROM mytable; SELECT * FROM anothertable"; if(mysqli_multi_query($mysqli, $queries)) { do { if($result = mysqli_store_result($mysqli)) { ...

ذخیره سازی اطلاعات ساختاری در یک دیتابیس DBM

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

<?php $dbh = dba_open('users.db','c','gdbm') or die($php_errormsg); if ($exists = dba_exists($_POST, $dbh)) { $serialized_data = dba_fetch($_POST, $dbh) or die($php_errormsg); $data = unserialize($serialized_data); } else { $data = array(); } if ($_POST) { $data = $_POST; } $data = time(); if ($exists) ...

نمونه کد محاسبه طول پسورد بوسیله DBM

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

<?php $data_file = '/tmp/users.db'; $total_length = 0; if (! ($dbh = dba_open($data_file,'r','gdbm'))) { die("Can't open database $data_file"); } $k = dba_firstkey($dbh); while ($k) { $total_length += strlen(dba_fetch($k,$dbh)); $k = dba_nextkey($dbh); } print "Total length of all passwords is $total_length characters."; ...

نمونه کد php گرفتن دیتا از دیتابیس

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در کد زیر پس از اتصال به دیتابیس آرایه های مد نظر از دیتابیس استخراج شده و نمایش داده می شوند . <html> <body> <ul> <?php $cnx = mysql_connect('mysql153.secureserver.net','java2s','password'); mysql_select_db('java2s'); $employees = @mysql_query('SELECT ID, FirstName FROM Employee'); if (!$employees) { ...

نمونه کد php لیست کردن همه ردیف ها و فیلد های یک تیبل

۴ مهر ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

در این نمونه کد شما می توانید به اتصال به یک دیتابیس از طریق یوزر و پسورد دیتابیس ، لیست ردیف و فیلدهای یک تیبل را خروجی بگیرید. <html> <head> <title>Selecting Data</title> </head> <body> <?php $user = "root"; $pass = ...

Page 1 of 512345