پارامتر الزام آور در mysqli

در زیر یک نمونه کد پارامتر الزام آور به زبان php در mysqli آورده شده است .

<?php

  $mysqli = mysqli_connect("hostname", "user", "pass", "database");

  if(mysqli_connect_errno()) {

    die("Could not connect: ".mysqli_connect_error());

  }
  /* 
    CREATE TABLE books(name VARCHAR(255),
              isbn VARCHAR(10),
              price FLOAT)
  */

  $bookname = "PHP";
  $bookisbn = "11111111111";
  $bookprice = 49.95;

  $stmt = mysqli_prepare($mysqli, "INSERT INTO books VALUES(?, ?, ?)");

  mysqli_bind_param($stmt, "ssd", $bookname, $bookisbn, $bookprice);
  mysqli_execute($stmt);

  mysqli_stmt_close($stmt);
  mysqli_close($mysqli);

?>

تگ ها

تبادل نظرپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *