نمونه کد php گرفتن دیتا از دیتابیس

در کد زیر پس از اتصال به دیتابیس آرایه های مد نظر از دیتابیس استخراج شده و نمایش داده می شوند .

<html>
<body>
<ul>
<?php
$cnx = mysql_connect('mysql153.secureserver.net','java2s','password');
mysql_select_db('java2s');

$employees = @mysql_query('SELECT ID, FirstName FROM Employee');
if (!$employees) {
  die('<p>Error retrieving employees from database!<br />'.
      'Error: ' . mysql_error() . '</p>');
}

while ($employee = mysql_fetch_array($employees)) {
  $id   = $employee['ID'];
  $name = htmlspecialchars($author['Name']);
  echo("$name <br>");
  echo("$id <br>");
}

?>
</ul>

</p>
</body>
</html>

تگ ها

تبادل نظرپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *