نمونه کد پروسه چند کوئری بوسیله mysqli

توسط کد زیر می توانید یک پروسه چند کوئری توسط Mysqli تعریف نمایید.

<?php

  $mysqli = new mysqli("localhost", "username", "password","mydatabase", 3306);

  $queries = "SELECT * FROM mytable; SELECT * FROM anothertable";

  if(mysqli_multi_query($mysqli, $queries)) {
    do {
      if($result = mysqli_store_result($mysqli)) {
        while($row = mysqli_fetch_row($result)) {
          foreach($row as $key => $value) {
            echo "$key => $value<BR/>\n";    
          }
        }
        mysqli_free_result($result);    
      }
      if(mysqli_more_results($mysqli)) {        
        echo "<BR/>\nNext result set<BR/>\n";
      }
    } while(mysqli_next_result($mysqli));
  }
  mysqli_close($mysqli);

?>

تگ ها

تبادل نظرپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *