نمونه کد اتصال به دیتابیس

محاسبه طول پسورد

کدنویسی وردپرس

نمونه فرم کامل تماس

محاسبه قیمت به زبان php

صفحه سفید در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه

ریدایرکت 301

قالب صحیفه

ریدایرکت به https

تابع چک کردن زوج یا فرد

فرم ارسال ایمیل با قابلیت درج رونوشت CC و BCC

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | 0 نظر | لینک کوتاه | php, آموزش

برای ارسال ایمیل به صورت php شما به دو فایل نیاز دارید ، یک فایل که فرم را نشان بدهد و فایل دیگر که عملیات ارسال را انجام دهد.

فایل فرم را اسمش را می گذاریم contactus.php با کد زیر :


 <HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>Send email with CC and BCC</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
 <FORM action="sendemailWithCC_BCC.php" method=post name=form1>
 <TABLE>
  <TBODY>
  <TR>
   <TD>
    <DIV align=right><b>To</b></DIV></TD>
   <TD>
    <p>Name <INPUT name=mailtoname size=35><BR>E-mail 
        <INPUT name=mailtomail size=35></p></TD></TR>
  <TR>
   <TD>
    <DIV align=right><b>CC</b></DIV></TD>
   <TD><INPUT name=mailcc size=35> </TD></TR>
  <TR>
   <TD>
    <DIV align=right><b>BCC</b></DIV></TD>
   <TD><INPUT name=mailbcc size=35> </TD></TR>
  <TR>
   <TD>
    <DIV align=right><b>Priority</b></DIV></TD>
   <TD><SELECT name=mailpriority> 
      <OPTION value=1>Highest</OPTION>
      <OPTION value=2>High</OPTION> 
      <OPTION selected value=3>Normal</OPTION>
      <OPTION value=4>Low</OPTION> 
      <OPTION value=5>Lowest</OPTION>
     </SELECT>
   </TD></TR>
  <TR>
   <TD><DIV align=right><b>Subject</b></DIV></TD>
   <TD><INPUT name=mailsubject size=35></TD></TR>
  <TR>
   <TD>
    <DIV align=right><b>Message</b> </DIV></TD>
   <TD><TEXTAREA cols=50 name=mailbody rows=7></TEXTAREA> </TD></TR>
  <TR>
   <TD colSpan=2>
    <DIV align=center><INPUT name=Submit type=submit value=Submit></DIV>
  </TD>
  </TR>
  </TBODY>
  </TABLE>
 </FORM>
 </BODY>
 </HTML>

و حالا نوبت فایل php ارسال ایمیل است . کد زیر را در یک فایل به اسم sendemailWithCC_BCC.php در همان پوشه ای که contactus.php قرار دارد جایگذاری کنید.

 <html>
 <head>
 <title>Mail Sent</title>
 </head>
 <body>
 <?php
 
  $message= " " ;
  if (empty ( $mailtoname) || empty ( $mailtomail) ) {
    die ( "Recipient is blank! ") ;
  }else{
    $to = $mailtoname . " <" . $mailtomail . ">" ;
  }
  
  if ( empty ( $mailsubject) ) {
   $mailsubject=" ";
  }

  if (($mailpriority>0) && ($mailpriority<6)) {
    $mailheader = "X-Priority: ". $mailpriority ."\n";
  }

  $mailheader.= "From: " . "Sales Team <sales@yourdomain.com>\n";
  $mailheader.= "X-Sender: " . "support@yourdomain.com\n";
  $mailheader.= "Return-Path: " . "support@yourdomain.com\n";

  if (!empty($mailcc)) {
   $mailheader.= "Cc: " . $mailcc ."\n";
  }

  if (!empty($mailbcc)) {
   $mailheader.= "Bcc: " . $mailbcc ."\n";
  }
  
  if (empty($mailbody)) {
   $mailbody=" ";
  }
 
  $result = mail ($to, $mailsubject, $mailbody, $mailheader);
  echo "<center><b>Mail sent to ". "$to". "<br>";
  echo $mailsubject. "<br>";
  echo $mailbody. "<br>";
  echo $mailheader. "<br>";
  if ($result) {
    echo "<p><b>Email sent successfully!</b></p>";
  }else{
    echo "<p><b>Email could not be sent. </b></p>";
  }
 ?>
 <div align="center">
 <table><tr><td width="66"><div align="right"><b>To</b></div></td>
       <td width="308"><b><?php echo $mailtoname . " [". $mailtomail . " ]";?></b></td></tr>
     
     <tr><td width="66"><div align="right"><b>CC</b></div></td>
       <td width="308"><b><?php echo $mailcc;?></b></td></tr>
     <tr><td width="66"><div align="right"><b>BCC</b></div></td>
       <td width="308"><b><?php echo $mailbcc; ?></b></td></tr>
     <tr><td width="66"><div align="right"><b>Priority</b></div></td>
       <td width="308"><b><?php echo $mailpriority;?></b></td></tr>
     <tr><td width="66"><div align="right"><b>Subject </b></div></td>
       <td width="308"><b><?php echo $mailsubject;?></b></td></tr>
     <tr><td width="66"><div align="right"><b>Message</b></div></td>
       <td width="308"><b><?php echo $mailbody;?></b></td></tr>
 </table>
 </div>
 </body>
 </html>

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz